Pályázati felhívás

 

HELYI JELENTŐSÉGŰ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG ÁLLAGÁNAK MEGÓVÁSÁRA

1. A pályázati eljárás célja:

 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 108/2019. (II.27.) KT-határozatával Helyi jelentőségű jellegzetes fóti építészeti örökség megőrzése érdekében az állagmegóvási munkálatok elvégzése céljából Pályázati Alapot hozott létre. A pályázat célja a magánszemélyek támogatása, a településkép védelméről szóló 2/2018.(II.1.) önkormányzati rendelet 14. §-ban meghatározott cél megvalósításának anyagi ösztönzése.

 

2. A pályázat kiírója: Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

3. Pályázati támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás

 

4. A pályázati támogatás összege, módja

Pályázati keret: bruttó 3.000.000 Ft, azaz bruttó hárommillió Ft

A pályázati keretből egy pályázó a költségterve vagy költségkimutatása szerinti költségek 80 %-ig, de legfeljebb bruttó 800.000 Ft, azaz bruttó nyolcszázezer Ft összeg erejéig részesülhet.

 

Pályázati előfinanszírozás

Amennyiben a pályázat tárgya a pályázati határidő lejártát megelőzően nem valósult meg, a támogatás a tervezett megvalósításhoz kérhető. Ebben az esetben a támogatott a támogatás összegével utólag, a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles elszámolni.

 

Pályázati utófinanszírozás

Amennyiben a pályázat tárgya a pályázati határidő lejártát megelőzően a tárgyévben megvalósult, a támogatás a számlával igazolt költségek utólagos megfizetéséhez kérhető. Ebben az esetben támogatás legfeljebb a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztálya által elfogadott számlák összegéig adható.

 

5. A kedvezményezettek köre

Helyi értékvédelmi támogatás elnyerésére pályázatot nyújthat be olyan magánszemély, mely a támogatásra benyújtott épület tulajdonosa, használója.

 

6. Támogatandó célok

6.1. Támogatás igényelhető: Fót közigazgatási területén belül lévő építményekre, épületekre.

 

6.2. Azon felújítási munkákat lehet támogatásban részesíteni, melyek elvégzése:

 

- a város sajátos jellegének megőrzésében jelentőséggel bíró építészeti érték fenntartását célozza, az építészeti karakter és az építészeti értékek megvédésére, megtartására vagy helyreállítására irányul,

- az épület közterületről látható homlokzatainak, tetőzetének felújítására, nyílászáróinak cseréjére irányul, így az épület megújításán túl a városképet is javítja.

 

7. A pályázatok benyújtása

A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. július 1. 10.00 óra. Csak a határidőben beérkezett pályázatokat lehet elfogadni, a határidő után érkezett pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

- Postai úton vagy személyesen a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktató Irodája 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. vagy

- elektronikusan a titkar@fot.hu e-mail címre.

- A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítást a városi főépítész nyújt.

- A pályázatokat két példányban kell benyújtani a Polgármesternek címzett lezárt borítékban, a borítékon „Pályázat a helyi védett értékek támogatására” felirattal.

 

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a jogosultság igazolása,

b) a jogosult nyilatkozatai:

ba) nincs adótartozása az Önkormányzat felé,

bb) a pályázati kiírás feltételeit elfogadja,

bc) a pályázat tárgyát képző védett érték felett harmadik félnek nincs rendelkezési jogosultsága, a védett értéket jelzálog nem terheli,

c) a helyi védelem alatt álló építészeti örökség felmérési terve, leírással, rajzokkal, fotókkal (alaprajzok, metszetek, homlokzatok, tetőkialakítás M=1:100),

d) a szomszédos épületek feltüntetése legalább fotó montázzsal,

e) a helyi védelem alatt álló építészeti örökség felújításának terve, leírással, rajzokkal, fotókkal (alaprajzok, metszetek, homlokzatok, tetőkialakítás, színterv M=1:100),

f) részletes költségvetés a végzendő munkákról,

g) építészeti engedélyköteles munkák esetén az építésügyi hatósági eljárás megindításáról szóló igazolás,

h) egyéb, a kiíró által meghatározott dokumentum, úgy mint:

 

• a kitöltött pályázati adatlap, vagy a pályázóra vonatkozóan a pályázati adatlapon szereplő valamennyi kért adat,

• 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata,

• építési engedély vagy bejelentési kötelezettség alá tartozó tevékenység esetén az építési engedély megadásáról szóló jogerős határozat, vagy bejelentési kötelezettség esetén a bejelentés nyilvántartásba vételét dokumentáló határozat, az engedély, vagy bejelentési tervdokumentáció 1 példánya,

• jogszabály szerint kiviteli terv készítésére kötelezett munkálatokhoz a kiviteli tervdokumentáció 1 példánya,

• a tervezett felújítási munkálatokra vonatkozó részletes költségvetés, vagy kivitelezői árajánlat, melyet megfelelő jogosultságú tervező készített el,

• a felújítandó épület vagy épületrész állapotát bemutató színes fotók,

• az érintett tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozata,

• nyilatkozat az önerő meglétéről,

• nyilatkozat arról, hogy az elmúlt kettő évben kapott-e (nem szociális jellegű) önkormányzati támogatást, milyen célra, mekkora összeget,

• nyilatkozat arról, hogy az elmúlt öt évben részesült-e olyan, Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatásban, amellyel határidőben nem, vagy nem megfelelően számolt el,

• pályázó nyilatkozata arról, hogy ismeri a településkép védelméről szóló 2/2018.(II.1.) és a települési környezet védelméről szóló 43/2016.(X.27.) önkormányzati rendeletek, valamint a Településképi Arculati Kézikönyv tartalmát.

 

A pályázatok értékelése során egyszer van lehetőség hiánypótlásra. Az ügyintéző Főépítész megállapítja, hogy a pályázat formailag és tartalmilag megfelel-e a pályázati kiírásnak. Amennyiben nem, úgy a pályázót 3 napos határidő tűzésével a hiányok tételes felsorolásával, hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlással érintett pályázat érvényes, amennyiben a pályázó a hiánypótlást határidőn belül teljes egészében teljesíti. A pályázat érvénytelen, amennyiben a pályázó a hiánypótlást teljes egészében határidőn belül nem teljesíti. A határidő jogvesztő.

 

A pályázatot érvénytelennek kell tekinteni, ha a fentebb felsorolt adatok vagy dokumentumok bármelyikét nem, vagy hibásan, hiányosan tartalmazza, a hiánypótlásra adott idő letelte után is, illetve, ha bármely dokumentum valótlan adatot tartalmaz. A pályázathoz csatolt dokumentumokat eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani. Hiteles másolatnak tekintendő a pályázó által „Az eredetivel mindenben megegyező” felirattal, keltezéssel és aláírással ellátott másolat.

 

Azonos helyi jelentőségű építészeti örökség állagának megőrzésére csak egy pályázat nyújtható be. Egy pályázó vagy egy érdekkörbe tartozó több pályázó által egyazon érdekkörbe tartozó több pályázat benyújtása esetén, a pályázók valamennyi benyújtott pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.

 

Érvénytelennek kell tekinteni azt a pályázatot is, amelynek benyújtója korábban elnyert, Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatással határidőben megfelelően nem számolt el, és az elszámolásra határidő-hosszabbítást nem kapott.

 

A benyújtott pályázat érvényessége nem jelenti automatikusan a kért támogatási összeg elnyerését.

 

8. Az elnyert támogatás igénybevételének feltételei

 

Az a pályázó, aki az értékelés és elbírálás során támogatást nyert (a továbbiakban: Támogatott) a támogatás igénybe vétele előtt köteles a pályázat kiírójával az erről szóló döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. (III.24.) önkormányzati rendelet szerinti Támogatási Szerződést kötni. A támogatás folyósításának és az elszámolásnak a részletes feltételeit a Támogatási szerződés tartalmazza. A határidő jogvesztő.

 

9. A pályázatok értékelési szempontjai

A pályázatokat Fót Város Önkormányzatának Főépítésze és a Települési Értéktár Bizottság az alábbi értékelési szempontrendszer alapján véleményezi, mindezek figyelembevételével a döntést a Polgármester hozza meg.

 

Értékelési szempontok:

9.1. A pályázat megfelel-e a pályázati felhívásban előírt szempontoknak, tartalmi követelményeknek.

9.2. A pályázó rendelkezik-e a pályázatban meghatározott költségek igényelt támogatáson felüli részével.

9.3. A támogatás megítélésénél azon munkanemek vehetők figyelembe, amelyek a védendő érték munkálataival összefüggésben vannak.

9.4. A dokumentációban meghatározott munka vagy annak egy része a helyi építészeti jellegzetesség miatt milyen mértékű többletterhet jelent a tulajdonos számára.

9.5. A támogatás mértékét úgy kell meghatározni, hogy összhangban legyen az építészeti értékkel, a műszaki állapottal és a keretgazdálkodás követelményeivel.

9.6. A felújítás várható hatása a városképre, az utcaképre, az épület frekventált fekvése.

 

A városi Főépítész szakvéleménye alapján a Polgármester a támogatás feltételeként előírhatja a korábbi szakszerűtlen felújítások, átalakítások megszüntetését.

 

10. Az elbírálás határideje:

A pályázat elbírálása a beadási határidőtől számított 15 nap.

 

A döntésről a pályázó írásbeli értesítést kap. A pályázó a bírálatot követő 15 napon belül köteles Támogatási szerződést kötni az Önkormányzattal.

 

A pályázati döntéseket a Polgármester nem indokolja, illetve nem fogad el azokkal kapcsolatos panaszt. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs.

Kérjük a Tisztelt Pályázókat, figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és ügyeljenek a pályázati adatlap hiánytalan kitöltésére és benyújtására! Kérjük továbbá, hogy a csatolandó mellékleteket és nyilatkozatokat, a pályázati felhívás 7. pontja szerinti sorrendben számozva nyújtsák be.

 

Fót, 2019. április 12.

 

Bartos Sándor

polgármester