Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Szociális ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 9. „Szociális és gyámügyi feladatkör” I-II. besorolási osztályban.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos ügyek-, rendkívüli települési támogatások ellátása; gyermekintézményeknél fizetendő étkezési térítési díjkedvezmények megállapítása, továbbítása az oktatási intézmény felé; a települési lakhatási támogatással kapcsolatos eljárások; belföldi jogsegély keretében környezettanulmány készítése; köztemetéssel kapcsolatos ügyek intézése, települési gyógyszer támogatási ügyek intézése. Adóügyi Osztály részére: belföldi jogsegély keretében környezettanulmány készítése, köztemetéssel kapcsolatos ügyek intézése, települési gyógyszer támogatási ügyek intézése, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások keretében elbírálja a felnőtt étkezési térítési díjjal kapcsolatos kedvezményeket, védendő fogyasztókkal kapcsolatos igazolások kiadása közműszolgáltató felé, a szemétszállítási díjkedvezménnyel kapcsolatos eljárást. Települési támogatással kapcsolatos ügyintézés. Előkészíti döntéshozatalra a szociális továbbtanulási támogatás iránti kérelmeket.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I./9. pontban meghatározottak szerint: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat. Középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Az ellátandó feladat terén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz;

• Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata;

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;

• Nyilatkozat arról, hogy a Ktt. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem ál fenn

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2019. szeptember 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 25.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csízik Melinda hatósági és ügyfélszolgálati osztályvezető nyújt, a +36 70/459-5219 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Dr. Csízik Melinda hatósági és ügyfélszolgálati osztályvezető részére a csizik.melinda@fot.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- KÖZIGÁLLÁS – megküldés ideje: 2019. július 29;

- Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája és Facebook oldala: 2019. július 29.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre a Munkáltató 3 hónapos próbaidőt köt ki.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.