Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Hagyatéki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 14. „Hatósági feladatkör” I. besorolási osztályban.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- ellátja a hagyatéki eljárásról szóló törvény előírásai alapján a hagyatéki eljárás

megindításával, lefolytatásával, és a póthagyatéki eljárással kapcsolatos feladatokat.

- elvégzi a hagyatéki leltár felvételével, megküldésével kapcsolatos - jogszabályban rögzített - feladatokat, megkéri az adó-és érték bizonyítványt.

- ellátja az anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatokat:

- anyakönyvezi Fót területén történt születéseket, házasságkötéseket, haláleseteket;

- előkészíti a magyar állampolgárok külföldön történt születésének, házasságkötésének, halálesetének hazai anyakönyvezését;

- anyakönyvi kivonatokat és hatósági bizonyítványokat ad ki;

- lefolytatja a házasságkötést megelőző eljárásokat;

- ellátja a névviselési, névmódosítási és névváltoztatási eljárásokkal kapcsolatos feladatokat;

- előkészíti a polgármester feladat-és hatáskörébe tartozó állampolgársági eskütételeket.

-szervezi a szépkorúak köszöntését.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I./14. pontban meghatározottak szerint: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Az ellátandó feladat terén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• anyakönyvi szakvizsga

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz;

• Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata;

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;

• Nyilatkozat arról, hogy a Ktt. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem ál fenn

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 18. 10.00 óra

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csízik Melinda hatósági és ügyfélszolgálati osztályvezető nyújt, a +36 70/459-5219 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Kudela Katalin humánpolitikai referens részére a kudela.katalin@fot.hu E-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok benyújtási határideje 2020. február 18. 10.00 óra. A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 24.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Fót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja és facebook oldala- 2020. február 03.

KÖZIGÁLLÁS – 2020. február 7.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre a munkáltató 3 hónapos próbaidőt köt ki.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.

 

Attachments:
Download this file (Hagyatéki üi.-Honlapra.doc)Hagyatéki üi.-Honlapra.doc[ ]46 Kb